/ BLU / BLU Tank Xtreme 2.4


BLU Tank Xtreme 2.4


BLU Tank Xtreme 2.4BLU Tank Xtreme 2.4(2G (GSM
Micro-SIM ÎØíä
íäÇíÑ 2017

129 × 58.7 × 14.4 ãã
139 ÌÑÇã
ÔåÇÏÉ IP65 ( ÊÕãíã íäÇÓÈ ÌãíÚ ÇáÇÍæÇá ÇáÌæíÉ )

ÔÇÔÉ TFT Ü 65 ÇáÝ áæä
240 × 320 ÈßÓá - 2.4 ÈæÕå

MP3 ãÚ æÌæÏ Vibration
íæÌÏ
3.5 íæÌÏ

íæÌÏ
íæÌÏ
32 ãíÌÇ ááÊÎÒíä - 24 ãíÌÇ ÑÇã
microSD ÍÊì 64 ÌíÌÇ ÈÇíÊ (ÝÊÍå ãÓÊÞáå)

GPRS ÇÕÏÇÑ 12
EDGE áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
ÇÕÏÇÑ 3.0
USB microUSB


0.3 ãíÌÇ ÈßÓá
LED flash
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ

SMS
áÇ íæÌÏ
GPS áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
FM ãÏãÌ Èå antenna
áÇ íæÌÏ
Blue, Red

Removable Li-Po 1650 mAh battery
ÍÊì 720 Ó
ÍÊì 48 Ó

ãÊäÈÆ äÕì
ãÔÛá ÕæÊ æ ÝíÏíæ

 

100 %


BLU Studio J5

 

BLU Tank Xtreme 4.0


 
 / BLU / BLU Tank Xtreme 2.4