Sendo M570


Sendo M570


Sendo M570


(2G (GSM
Mini-SIM
ÇáÑÈÚ ÇáÇæá ãä 2004

82 × 45 × 20 ãã
77 ÌÑÇã

ÔÇÔÉ UFB Ü 65 ÇáÝ áæä
128 × 128 ÈßÓá
ÔÇÔå ÎÇÑÌíÉ - 96 × 64 ÈßÓá

Polyphonic, Monophonic ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ
áÇ íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

íÞæã ÈÇáÊÎÒíä ÍÊì 250 ÇÓã
ÇÎÑ 10 ãßÇáãÉ ÕÇÏÑÉ - 10 æÇÑÏÉ - 10 áã íÑÏ ÚáíåÇ
3.7 ãíÌÇ ááÊÎÒíä
áÇ íæÌÏ

GPRS ÇÕÏÇÑ 8
EDGE áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ

áÇ íæÌÏ


SMS, MMS
WAP 2.0/xHTML
GPS áÇ íæÌÏ
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
íæÌÏ

< Li-Ion 600 mAh
ÍÊì 400 Ó
ÍÊì 5 Ó

ãÊäÈÆ äÕì
ÇãßÇäíÉ ÊÍãíá ÎáÝíÇÊ ááÔÇÔÉ
ÊÓÌíá 5 ÈíÇäÇÊ ÔÎÕíÉ áßá ÇÓã
ÇãßÇäíÉ ÊÞÓíã Ïáíá ÇáåÇÊÝ Çáì ãÌãæÚÇÊ

 

100 %


Sendo M570


Sendo SV663

 

Sendo S600

 


RSS Feed: Sendo M570 (  )